Publikace

Studnička M., 1973a: Bílé stráně Českého středohoří. Studie ekologická a fytocenologická.- ms., rigorosní práce na Kat. Bot. PřF UK Praha /depon. in: Knih. Kat. Bot. PřF UK Praha/.

-  1973b: Prutovky - Psilotum.- Živa, Praha, 21: 87.

- 1975: Vallisneria - ekologická zajímavost akvárií.- Živa, Praha, 23: 215.

- 1977: Nalžovka plovoucí - Ricciocarpus natans.- Živa, Praha, 25: 166.

- 1978a: Vegetace budoucí přehrady u Josefova Dolu v Jizerských horách.- Sborn. Severočes. Mus., Ser. Natur., Liberec, 10: 3-34.

- 1978b: Příspěvek k problematice bílých strání.- Sborn. Severočes. Mus., Ser. Natur., Liberec, 10: 35-40.

- 1980a: Vegetace bílých strání Českého středohoří a dolního Poohří.- Preslia, Praha, 52: 155-176.

- 1980b: Paphiopedilum sukhakulii - orchidea pro amatérské pěstitele.- Živa, Praha, 28: 17-18.

- 1980c: Návrh evidence fytocenologických snímků v muzeích.- Čas. Nár. Mus., Ser. Natur., Praha, 148 (1979): 192.

- 1980d: Australská hmyzožravá rostlina Cephalotus follicularis.- Živa, Praha, 28: 86-87.

- 1980e: Úvaha o geobotanice a jejích možnostech v muzeích.- Čas. Nár. Mus., Ser. Natur., 148 (1979): 226.

- 1981a: Podivuhodný svět rostlin na travertinech u Stankovan.- Živa, Praha, 29: 212.

- 1981b: The Czech Butterwort Pinguicula bohemica.- Carniv. Pl. Newlett., Fullerton, 10: 38, 40, 44-47.

- 1981c: Triphyophyllum peltatum - kuriozita ve světě masožravých rostlin.- Živa, Praha, 29: 58-59.

- 1981-1982: Masožravé rostliny I-VI.- Zprav. Orchid. Klubu Praha ČZS 2/4-5: 14-20; 2/6: 16-20; 3/1: 14-20; 3/2: 15-20; 3/3: 15-26; 3/4: 24-33.

- 1982a: Vegetace SPR Černá hora.- ms. /15 p., depon. in: Kraj. Střed. Stát. Pam. Péče Ústí n. L./.

- 1982b: Vegetace SPR Rybí loučky.- ms. /13 p., depon. in: Kraj. Střed. Stát. Pam. Péče Ústí n. L./.

- 1982c: Vegetace SPR Prales Jizera.- ms. /15 p., depon. in: Kraj. Střed. Stát. Pam. Péče Ústí n. L./.

- 1982d: Masožravá rostlina darlingtonie kalifornská.- Živa, Praha, 30: 176-177.

- 1982e: Masožravé rostliny rodu Sarracenia I, II.- Živa, Praha, 30: 59-69, 114-116.

- 1982f: Je podbílek šupinatý masožravou rostlinou?.- Živa, Praha, 30: 136-137.

- 1982g: Bílé stráně.- In: Exkurzní průvodce, Jubil. sjezd Českosl. Bot. Společ., p. 6-8, Ústí n.L.

- 1982h: The problem of carnivory in the common tootworth (Lathraea squamaria).- Carniv. Pl. Newslett., Fullerton, 11: 16, 17 et 20.

- 1983a: Xerotermní vegetace a květena Humenského vrchu v dolním Poohří.- Sborn. Severočes. Muz., Ser. Natur., Liberec, 13: 83-94.

- 1983b: Vegetační poměry a pobřežní květena Jablonecké přehrady.- Sborn. Severočes. Muz., Ser. Natur., Liberec, 13: 63-82.

- 1984a: Masožravé rostliny.- Praha /147 p./.

- 1984b: Masožravá rostlina rosnolist lusitanský.- Živa, Praha, 32: 8-10.

- 1984c: Mucholapka podivná.- Živa, Praha, 32: 133-135.

- 1984d: Masožravá rostlina aldrovandka měchýřkatá.- Živa, Praha, 32: 173-176.

- 1985a: Pinguicula rotundiflora - a new species from Mexico.- Folia Geobot. Phytotax., Praha, 20: 201-204.

- 1985b: Láčkovky I, II.- Živa, Praha, 33: 11-14 et 51-53.

- 1985c: Masožravé rostliny rodu Byblis.- Živa, Praha, 33:207-209.

-1985d: Křesínské vrchy v dolním Poohří po padesáti letech.- Sborn. Severočes. Muz., Ser. Natur., Liberec, 14: 111-128.

- 1985e: Zjištění asociace Sclerochloo-Polygonetum avicularis v   dolním Poohří. Sborn. Severočes. Muz., Ser. Natur., Liberec, 14: 129-132.

- 1985f: Zákonité rozšíření stepních společenstev na kopci Vraníku v severozápadních Čechách.- Preslia, Praha, 57: 41-52.

- 1986a: A. Slack: Karnivoren: Biologie und Kultur  der insektenfangenden Pflanzen.- Preslia, Praha, 58: 276 /recenze/.

-1986b: Tučnice I, II, III.- Živa, Praha, 34: 90-91, 132-134 et 177-179.

- 1986c: Ekosystém prameniště a potoční nivy v Rádle na Jablonecku.- ms., /depon in: Severočes. Muz. v Liberci, 33p./

- 1986d: Ekosystém mokřadní louky v osadě Milíře na Jablonecku.- ms., /depon. in: Severočes. Muz. v Liberci, 11 p./

- 1986e: Záchrana Pinguicula bohemica Kraj. posilováním přírodní populace.- in: Problematika záchrany ohrožených druhů rostlin, p. 96-102, Praha /ed.: Pob. ČSVTS při Středisku státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje/.

- 1986f: Syntaxonomická diferenciace asociací Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae a Carici humilis-Festucetum sulcatae.- Sborn. Severočes. Muz., Ser. Natur., Liberec, 15: 53 - 59.

-  1987a:  Přímořská vegetace Adžárie.- Živa, Praha, 35: 50-52.

- 1987b: Nejnovější údaje o záchraně tučnice české v kultuře a v přírodě.- Severočes. Přír-, Litoměřice, 20: 95-99.

- 1987c: Vegetace lokality Trabice.- Severočes. Přír., Litoměřice, App. 1987: 27-37.

- 1987d: Geobotanická dokumentace ke stavbě lyžařského stadionu v Bedřichově.- ms-, /depon. in: Severočes. Muz. Liberec, 16 p./.

- 1987e: Kritické poznámky k ochraně přírody v Severočeském kraji.- Pam. Přír., Praha, 12: 438-439.

- 1988a: Případ mokré louky.- Naší přírodou, Praha, 1988: 26-27.

- 1988b: Pěstujeme masožravé rostliny I, II.- Věda a Tech. Ml., Praha, 1988/6: 52-53; 1988/7: 52-53.

- 1988c: A new Drosera from the section Arachnopus?.- Carniv. Pl. Newlett., Fullerton, 17: 12-14.

- 1988d: Rod tučnice - přehled druhů.- Živa, Praha, 36: 86-87.

- 1989a: Ekologie a zahradnická empirie jako komplementární prostředky k pěstování problémových hydro- a hygrofytů; příklady ze skupiny karnivorních rostlin.- In: Husák Š. /red./, Kultivace vodních a mokřadních rostlin. Sborník abstraktů, p. 21-23, Třeboň.

- 1989b: Studie kriticky ohroženého druhu Pinguicula bohemica se zřetelem na možnosti jeho záchrany.- ms., /kandid. disert. práce, depon. in: Bot. ústav AV ČR Průhonice/, 185 p..

- 1989c:  Geobotanická dokupentace lokality "Sejřava" u České Čermné v okrese Náchod.- ms. /depon. in: odb. kultury ONV Náchod, 12 p./.

- 1989d: Geobotanická dokumentace lokality "Řeřišný" u Machova na Broumovsku.- ms. /depon. in: odb. kultury ONV Náchod, 34 p./.

- 1989e: Přírodovědecká dokumentace lokality "Za zbořeništi" u Horních Teplic n. M.- ms. /depon. in: odb. kultury ONV Náchod, 21 p./.

- 1989f: Přírodovědecká dokumentace lokality "Starý písník" u Březové na Broumovsku.- ms. /depon. in: odb. kultury ONV Náchod, 26 p./.

- 1989g: Geobotanický výzkum naleziště rosnatky anglické na lokalitě "V nebíčku" u Dobrošova.- ms. /depon. in: odb. kultury ONV Náchod, 19 p./.

- 1989h: Geobotanická dokumentace k lokalitě "Louky v České Čermné".- ms. /depon. in: odb. kultury ONV Náchod, 18 p./.

- 1989i: Přírodovědecká dokumentace a expertiza k území plánovaného rekreačního zařízení Bedřichov, s. p. Bižuterie Jablonec n. N.- ms. /depon. in: Severočes. Muz. liberec, 18 p./.

- 1989j: Nepenthes mirabilis 'Greenhorn'.- Carniv. Pl. Newslett., Fullerton, 18: 120.

- 1989k: Masožravé rostliny rodu Polypompholyx.- Živa, Praha, 37: 261-263.

- 1990a:  loučka u Březové na Broumovsku.- ms., /depon. in: KSPPOP, detaš. prac. Police n. Met., 9 p./.

- 1990 b: Rostlinstvo Teplického skalního města.- ms., /depon. in: KSPPOP, detaš. prac. Police n. Met., 24 p./.

- 1990:  Mokřadní louky u Jetřichova.- ms., /depon. in: KSPPOP, detaš. prac. Police n. Met., 12 p./.

- 1990c: Masožravé rostliny rodu Utricularia I, II, III, IV.- Živa, Praha, 38: 18-23, 64-68, 113-116 et 157-161.

-1991a: Tajemství v oblacích - heliamfory.- Živa, Praha, 39: 163-166.

- 1991b: K několika problémovým druhům rosnatek.- Amatér. Pěst. Masožr. Rost., Jindřichův Hradec, 1991/3: 50-51.

- 1991c: Interesting Succulent Features in the Pinguicula Species from the Mexican Evolutionary Centre.- Fol. Geobot. Phytotax., Praha, 26: 459-462.

- 1992a: Rostlinstvo turistické trasy Adršpašských skal.- ms., /depon. in: Správa CHKO Broumovsko, Police n. Met., 25 p./.

- 1992b: Utricularia - sbírkové rarity.- Živa, Praha, 40: 18-20.

- 1992c: Does Pinguicula bohemica exist?.- Carniv. Pl. Newslett., Fullerton, 21: 64-67.

- 1992d: Pinguicula 'Gina' - a new decorative CP.- Carniv. Pl. Newslett., Fullerton, 21: 6.

- 1993a: Česká Čermná: geobotanika luk II.- ms. /depon. in: Okres. úřad Náchod, 12 p./.

- 1993b: Rosnatky - rod plný zvláštností.- Živa, Praha, 41: 103-105.

- 1993c: Solution to the problem of short vitality in seeds of European butterworts.- Carniv. Pl. Newslett., Fullerton, 22: 34.

- 1994a: Comments to "difficult" Pinguicula species.- Internat. Pinguic. Study Group Newslett., Birmingham, 1994/4: 16-24.

- 1994b: Byblis - a botanical problem once again.- Carniv. Pl. Newslett., Fullerton, 93-95.

- 1994c: Rosnatky australského severu.- Živa, Praha, 42: 7-9.

- 1994d: Rosnatky význačné hibernakuly.- Živa, Praha, 42: 106-108.

- 1994e: Rosnatky s hlízami.- Živa, Praha, 42: 160-163.

-  1995a: Trpasličí druhy rosnatek.- Živa, Praha, 43: 20-22.

- 1995b: Botanická zahrada Liberec - skleníky.- Liberec /96 p./.

- 1996a: Several ecophysiological observations in Genlisea.- Carniv. Pl. Newslett., Fullerton, 25: 14-16.

- 1996b: Nejzáhadnější masožravé rostliny: rod Genlisea I, II.- Živa, Praha, 44: 18-20 et 112-114.

- 1996c: Krahulcová A. et Jarolímová V. 1991: Relationship between Pinguicula bohemica KRAJINA and Pinguicula vulgaris L. (Lentibulariaceae) from the Karyological point if view. Preslia, Prague, 63: 323-328./Rec. in Literature Review./ Carniv. Pl. Newslett., Fullerton, 25: 97-98.

- 1997a: Život orchidejí. Sbírkou exotů s botanikem.- Liberec /141 p./.

- 1997b: Broméliovité - poslední z masožravých rostlin.- Živa, Praha, 45: 59-61.

- 1998: Orchideen in Liberec. Eine Wanderung durch das Land der Exoten in Begleitung eines Botanikers.- Liberec /144 p./.

- 1999a: Netýkavky - tři příklady ze skleníku.- Živa, Praha, 47: 162-163.

- 1999b: Za mravencomilnými rostlinami do botanických zahrad I, II.- Živa, Praha, 47: 208-211 et 259-261.

- 2000a: Tillandsie na zemi se povalující.- Živa, Praha, 48: 118-120.

- 2000b: New cultivars. Pinguicula 'Hanka'.- Carniv. Pl. Newlett., Fullerton, 29: 46 et 48.

- 2000c: Orchideen im Botanischen Garten Liberec.- Die Orchidee 51(1): 029.

- 2000d: Aus dem Botanischen Garten Liberec: Angraecum elephantinum SCHLTR.- Die Orchidee 51/3: 293-294

- 2000e: Aus dem Botanischen Garten Liberec: Bulbophyllum patens King ex Hook f.- Die Orchidee 51/4: 425.

- 2000f: Kde hantýrka je zbytečná.- Cactaceae etc., Bratislava, 10: 16-17.

- 2000g: Aus dem Botanischen Garten Liberec: Polyrrhiza funalis (Sw.) PFITZ.- Die Orchidee 51/5: 557.

- 2000h: Whitfieldie: africká královna.- Živa 48: 260.

- 2001a: Aus dem Botanischen Garten Liberec: Brassia chloroleuca BARB. RODR.- Die Orchidee 52/1: 32.

- 2001b: Aus dem Botanischen Garten Liberec: Dendrobium senile PARISH ex RCHB. F..- Die Orchidee 52/2: 165.

- 2001c: Jestřebská slatiniště - soustava ekologicky různých mikrolokalit (Ralsko).- Příroda, Praha, 8: 34-37.

- 2001d: Pinguicula bohemica a spol.- zacházení s biotopy (na příkladu Jestřebských slatinišť).- Příroda, Praha, 8: 38-44.

- 2001e: Americké lilie - nevšední zástupkyně rodu.- Živa, Praha, 49: 212.

- 2001f: Výrazné typy asijských lilií.- Živa, Praha, 49: 259-260.

- 2001g: New observations of leaf movements in Pinguicula (Lentibulariaceae). Carniv. Pl. Newslett., 30: 51-54.

- 2002: Dendrobium helix Cribb - aus dem Botanischen Garten Liberec.- Die Orchidee 53/3: 352.

- 2003a: Smokvoně - škrtiči stromů a rafinované klusie.- Živa, Praha, 51: 64-67.

- 2003b: Bublinatka svůdná, brazilský hřích.- Živa, Praha, 51: 164-165.

- 2003c: Genlisea Traps - A New Piece of Knowledge.- Carniv. Pl. Newslett., Fullerton, 32: 36-39.

- 2003d: Further Problem in Genlisea Trap Untangled?.- Carniv. Pl. Newslett., Fullerton, 32: 40-45.

- 2003e: Observations on Life Strategies of Genlisea, Heliamphora, and Utricularia in Natural Habitats.- Carniv. Pl. Newslett., Fullerton, 32: 57-61.

- 2004a: Za bublinatkou na Rio Carrao. Trifid, Praha, 9/1: 6, 7, V et VI.

- 2004b: Observations on two different forms of Utricularia reniformis. Carniv. Pl. Newslett., 33: 47-51.

- 2004c: Paphinia cristata (LINDLEY) LINDLEY und Paphinia herrerae DODSON - aus dem Botanischen Garten Liberec (Tschechien). Die Orchidee 55/2: 203.

- 2004d: New cultivars. Utricularia reniformis 'Big Sister', Utricularia reniformis 'Enfant Terrible'.
Carniv. Pl. Newslett., 33: 52-53.

- 2004e: Obří masožravá bublinatka z Pedra do Sino. Živa, Praha, 52: 22-24.

- 2004f: New cultivars. Sarracenia 'Katerina', Sarracenia 'Sorrow'. Carniv. Pl. Newslett., 33: 83 et 85.

- 2004h: Šlechtěné lilie pěstované v květnících. Živa, Praha, 52: 212.

- 2005a: New cultivars. Utricularia 'Jitka'.Carniv. Pl. Newslett., 34: 27, 28 et 32.

- 2005b: Tučnice česká - rostlina dvakrát pohřbená, a přece vzkříšená. Véčko, Liberec, 4/1: 18-19.

- 2005c: Úsměvný fejeton k tučnici české. Trifid, Praha, 10/3: 4, 5 et IV.

- 2005d: Utricularia humboldtii - bublinatka na špatném místě. (referát k přednášce). Trifid, Praha,
10/3: 22, 23 et VI.

- 2005e: Podivně klíčící bublinatky z Jižní Ameriky. Trifid, Praha, 10/4: 8, 9, II et III.

- 2005f: Isoplexis - královna Madeiry. Živa 2005: 256-257.

- 2005g: Architektura parků a zahrad v Liberci. Liberec, ročenka liberecké architektury 1: 66-69.

- 2005h: Než se stavěly skleníky. Liberec, ročenka liberecké architektury 1: 70-73.

- 2006a: Obří cibule urginey mořské.- Živa 2006: 213.

- 2006b: Masožravé rostliny, objekt badatelů, dobrodruhů a snílků.- Academia, Praha, ISBN 80-200-1404-7.

- 2007a: Průvodce. Botanická zahrada Liberec.- Botanická zaharada Liberec a Elset s. r. o., ISBN 978-80-239-9828-3.

- 2007b: Hřmící vodopády - stanoviště pro rostliny z čeledi nohonitcovitých.- Živa 2007: 206-208.

- 2007c: České jmenosloví v praxi botanických zahrad.- Sborník z konference Botanický systém a evidence rostlin v botanických zahradách konané 22.5.2007 v budově Katedry botaniky UK Praha [ed. P. Sekerka], Unie botanických zahrad ČR, ISBN 978-80-903697-3-3.

- 2008a: Pan botanik Václav Větvička.- Živa 2008/1: V. [Kulérová příloha].

- 2008b: Helikonie - rostliny s příběhy.- Trifid 13: 22-23.

- 2008c: Dárková knížka od botanika. I. Venezuela, II . Brazílie, Nikaragua. Nakl. Jan Franta [soukromá edice], 196 p.

- 2009: Kapradiny. Atlas domácích a exotických druhů.- Academia, Praha.

- 2009b: Brazilian bladderwort Utricularia reniformis is a blend of two species.- Thaiszia, Košice, 19: 131-143.

- 2010a: Cizopasné rostliny z Itatiaie.- Živa, Praha, 2010: 19-21.

- 2010b: Detektivka s kosatcem.- Živa, Praha, 2010: 68-69.

- 2010c: Dva stromy - cizáci z Rio de Janeira.- Živa, Praha, 2010: 162-164.

- 2011a: Purkyně a genius loci.- Živa 2011: LXXXI-LXXXII. /kulér/.

- 2011b: S botanikem v tropech 1-2-3. Venezuela, Brazílie, Nikaragua, mexický jih.- Academia, Praha.

- 2011c: Surprising phenomena in the life strategy of Utricularia cornigera in Brazil.- Thaiszia,
Košice, 21: 37-43.

- 2013a: Tučnice česká Pinguicula bohemica.- Botanická zahrada Liberec (ISBN 978-80-260-1393-8)

- 2013b: Brief information about the species status of Utricularia cornigera Studnička.- Carniv. Pl. Newsletter 42: 15-18.

- 2013c: Different wing in pitchers of the myrmecophagous species Sarracenia minor and S. rubra.- Carniv. Pl. Newsletter 42: 19-23.

- 2013d: Do vysokohoří jihovýchodní Brazílie - campos de altitude.- Živa 2013: 115-118.

- 2014a: Kuba, je-li v expedici botanik! Epizody a spanilá dobrodružství.- Liberec [bibliofilské vydání, Jan Franta].

- 2014b: Rostlina - žralok a její příbuzné z Rio de Janeira.- Živa 2014: 282-284.

- 2014c: Éčka z času tařic.- Libochovické noviny (měsíčník) 2014/4: 17-19.

- 2014d: O "motýlích" myšlenkách aneb půvab bezúčelnosti.- Libochovické noviny (měsíčník) 2014/5: 17-18.

- 2014e: Za podbílkem šupinatým do zámeckého parku.- Libochovické noviny (měsíčník) 2014/6: 16-19.

- 2014: Čtvero vod hazmburských.- Libochovické noviny (měsíčník) 2014/7: 17-20.

- 2014f: O sivěnce přímořské aneb paradox slatinského znaku.- Libochovické noviny (měsíčník) 2014/8: 12-15.

- 2014g: Jeřetín - zničený kopec?- Libochovické noviny (měsíčník) 2014/9: 17-20.

- 2014h: České středohoří, země hvozdíků.- Libochovické noviny (měsíčník) 2014/1015-18.

- 2014i: Step - nejcennější fenomén Českého středohoří.- Libochovické noviny (měsíčník) 2014/11: 16-19.

- 2014j: Bílé stráně Českého středohoří.- Libochovické noviny (měsíčník) 2014/12: 18-20.

- 2015a: O kamenných sluncích.- Libochovické noviny (měsíčník) 2015/1: 8-9.

- 2015b: Boreč - kopec příliš známý?- Libochovické noviny (měsíčník) 2015/2: 6-8.

- 2015c: Vzácná dřeva u nás rostoucí.- Libochovické noviny (měsíčník) 2015/3: 8-9.

- 2015d: Když se řekne "jarní aspekt".- Libochovické noviny (měsíčník) 2015/4: 8-9.

- 2015e: Polní letiště.- Libochovické noviny (měsíčník) 2015/5: 8.

- 2015f: Milá, prapodivný vrch.- Libochovické noviny (měsíčník) 2015/6: 11-12.

- 2015g: Národní přírodní památka Vrkoč.- Libochovické noviny (měsíčník) 2015/7: 7-8.

- 2015h: Tvorové od velké pravěké řeky.- Libochovické noviny (měsíčník) 2015/8: 7-8.

- 2015i: Podivné konce planých výprav 1.- Libochovické noviny (měsíčník) 2015/9: 11.

- 2015j: Podivné konce planých výprav 2.- Libochovické noviny (měsíčník) 2015/10: 5-6.

- 2015k: Evropsky významná lokalita za humny. Evaňská rokle I.- Libochovické noviny (měsíčník) 2015/11: 8.

- 2015l: Evropsky významná lokalita za humny. Evaňská rokle II.- Libochovické noviny (měsíčník) 2015/12: 9.

- 2015m: Second brief piece of information about species status of Utricularia cornigera STUDNIČKA.- Carniv. Pl. Newsletter 44: 1-3.

- 2016a: Stepní běžci.- Libochovické noviny (měsíčník) 2016/1: 8-9.

- 2016b: Česky granat - dobra granat.- Libochovické noviny (měsíčník) 2016/2: 8.

- 2016c: Cristo Redentor z pohledu botanického.- Živa 2016: 23-26.

- 2016d: Bydliště lomikamenu trsnatého vlnatého. Život Saxifraga rosacea subsp. steinmannii
na poříčních skalinách.- Botanická zahrada Liberec, 82 p.

- 2016e: Česky granat - dobra granat II.- Libochovické noviny (měsíčník) 2016/3: 12-14.

-  2016f: Tvor z potoků tekoucích v kořání.- Libochovické noviny (měsíčník) 2016/4: 7-8.

- 2016g: Melancholie třídního srazu.- Libochovické noviny (měsíčník) 2016/5: 12-14.

- 2016h: Ohře viděná brýlemi libochovického patriota, díl I.- Libochovické noviny (měsíčník)
2016/6: 7.

- 2016i: Ohře viděná brýlemi libochovického patriota, díl II.- Libochovické noviny (měsíčník)
2016/7: 12-13.

- 2016j: Ve Lkáni zalkal, leč útěchu našel.- Libochovické noviny (měsíčník) 2016/8: 13-14.

- 2016k: Louka přírodovědecké pokory.- Libochovické noviny (měsíčník) 2016/9: 5-6.

- 2016l: J. A. Zázvorka zapomenutý malíř, aneb Pepíčku jdi napást kozu! I. část.-
Libochovické noviny (měsíčník) 2016/10: 8-9.

- 2016m: J. A. Zázvorka zapomenutý malíř, aneb Pepíčku jdi napást kozu! II. část.-
Libochovické noviny (měsíčník) 2016/11: 11-12.

- 2016n: Botanický tip na podzim i předjaří I.- Libochovické noviny (měsíčník) 2016/12: 11.

- 2017a: Botanický tip na podzim i předjaří II.- Libochovické noviny (měsíčník) 2017/1: 9-10.

- 2017b: O nejzáhadnějších kamenech Středohoří.- Libochovické noviny (měsíčník) 2017/2: 8-9.

 

Spoluautorsky:

Studničková I. et M. Studnička, 1975: Vegetace Oblíku v Českém středohoří.- Sborn. Severočes. Mus., Ser. Natur., Liberec, 7: 3-27.

Studničková I. et M. Studnička, 1976a: Pancratium maritimum.- Živa, Praha, 24: 133.

Studničková I. et M. Studnička, 1976b: Xerotermní trávníky u Mnichova Hradiště.- Preslia, Praha, 48: 33-41.

Studničková I., M. Studnička et Z. Studnička, 1979: Příspěvek k ekologii prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) v Jizerských horách.- Sborn. Severočes. Muz., Ser. Natur., Liberec, 11: 97-116.

Studnička M. in V. Petříček /red./ et al. (1980): Přírodovědecký inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Bílé stráně u Litoměřic.- Severočes. Přír., Litoměřice, 11: 1-59.

Studničková I. et M. Studnička (1980): Planík v dolním Poohří, význačná lokalita xerotermní květeny.- Stipa, Ústí n. L., 5 (1979): 13-23.

Studničková I. et M. Studnička (1983): Syntaxonomical classification of plant communities.- In: Slavíková J. et al., Ecological and vegetational differentiation of a solitary conic hill (Oblík in České středohoří Mts.), Vegetace ČSSR, Ser. A, 13: 150-159, Praha.

Studnička M. in Kondo K. et M. Kondo (1983): Carnivorous plants of the World in color.- Tokyo /p. 9, 27, 135, 137, 157, 170-172, 177./

Chrtek J., Z. Slavíková et M. Studnička (1989): Beitrag zur Leitbündelanordnung in den Kronblättern von ausgewählten Arten der fleischfressenden Pflanzen.- Preslia, Praha, 61: 107-124.

Chrtek J., Z. Slavíková et M. Studnička (1992): Beitrag zur Morphologie und Taxonomie der Familie Sarraceniaceae.- Preslia, Praha, 64: 1-10.

Studnička M. et F. Vach (1999): Chov parmovce skvělého v Botanické zahradě Liberec.- Živa, Praha, 47: 84-85.

Zamudio Ruiz S. et M. Studnička (2000): Nueva especie gipsícola de Pinguicula (Lentibulariaceae) del estado de Oaxaca, México.- Acta Bot. Mexic. 53: 67-74.

Luhrs, H., Studnička, M. et Gluch, O., 2004: A new Mexican species of Pinguicula (Lentibulariaceae). Carniv. Pl. Newslett., 33: 43-46.

Studnička M. et Esterková I. (2005): Bez klejovek není páramo. Živa, Praha, 53: 165-168.

Esterková I. et Studnička M. (2005): Afro-alpínské starčky a lobelky. Živa, Praha, 53: 206-207.

Studnička M., Franta J. et Spousta M. (2007): Masožravé rostliny. Sborník článků pro časopis Živa
1980-2004.- Darwiniana, Praha, ISBN 978-80-903977-0-5.

Studnička M. et al., 2009: Mexiko. Stránky z deníku přírodovědecké expedice.- Botanická
zahrada Liberec. /katalog k výstavě/

Studnička M., Franta J. et Spousta M., 2010: Masožravé rostliny a jejich bydliště.- Botanická
zahrada Liberec. /katalog k výstavě/ ISBN 978-80-254-6775-6.

Prknová H. et Studnička M. (2013): Zalesnění zemědělské půdy různými jehličnany: zajímavé
jevy v bylinném patře po 43 letech.- Práce muzea v Kolíně, ser. natur., No. 10 (2012): 11-22.

Libreta a scénáře k výstavám:

Hold rostlinám - ke 100 letům Botanické zahrady.- Botanická zahrada Liberec 1995.

Do pralesů a oblačných výšin Venezuely a Brazílie.- Botanická zahrada Liberec 2002.

Botanická zahrada Liberec - 111 let.- Botanická zahrada Liberec 2006.

Tenerife - úžasný ostrov.- Botanická zahrada Liberec 2012, Česká zemědělská univerzita Praha 2013.

Mexiko. Z deníku přírodovědecké expedice.- Botanická zahrada Liberec 2009, Česká zemědělská univerzita Praha 2012.

Kuba - maličký kontinent.- Botanická zahrada Liberec 2014.

Masožravé rostliny a jejich bydliště.- Botanická zahrada Liberec 2010 a 2015, Kew Garden Londýn 2016 (ve spolupráci s J. Frantou a M. Spoustou).

Italské duny - exotika dosažitelná přes noc.- Botanická zahrada Liberec 2015.

Venezuela - země, kde botanici musí být dobrodruhy.- Botanická zahrada Liberec 2016.

Zahradně-architektonická řešení (design) současných trvalých expozic Botanické zahrady Liberec: 10 pavilonů a exteriéry.- 1995-2015.


Internetové stránky:


Studnička M. (2009 etc.): Botanická zahrada Liberec. Dostupné z https://www.botaniliberec.cz (cit.
dle 2. 1. 2017).Málokdy se píše knížka o jediné rostlině!

Zde jsou takové, které jsem psal o českých klenotech.